Audyt

Sprawozdania finansowe

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i
  • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) zasadami rachunkowości 
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych 
  • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych

Inne usługi

  • badanie planu łączenia, podziału lub przekształcenia spółki
  • audyt projektów finansowanych funduszami unijnymi
  • identyfikacja różnic pomiędzy wymogami krajowymi a zasadami MSSF w zakresie sprawozdawczości finansowej
  • pomoc w przekształceniu sprawozdań finansowych sporządzanych wg zasad krajowych, na system sprawozdawczości zgodny z MSSF
  • ocena zgodności systemu finansowo-księgowego z wymogami ustawy o rachunkowości